Clwb Gwyliau’r Pasg (Penygroes)
Ebr22

Clwb Gwyliau’r Pasg (Penygroes)

Cafodd rhai o blant ardal Penygroes a’r cylch amser wrth eu bodd ar ddechrau gwyliau’r Pasg wrth iddynt fynychu Clwb Gwyliau Cristnogol yn Neuadd Goffa Penygroes o’r dydd Llun – dydd Mercher (10:30 y.b.– 12:30 y.p.). Daeth 21 o blant ynghyd dros y tri diwrnod a chawsant hwyl fawr wrth gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, gweithgareddau, stori a chrefft. Roedd y cyfan wedi ei blethu yn ofalus o gwmpas un o storiau Iesu, sef dameg...

Read More
Clwb Gwyliau Pontyberem
Maw02

Clwb Gwyliau Pontyberem

Yn ystod hanner tymor Chwefror cynhaliwyd clwb gwyliau yn Neuadd Pontyberem dros gyfnod o 3 diwrnod o dan drefniant Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad â M.I.C. Daeth 41 o blant ynghyd i fwynhau gweithgareddau llawn hwyl a chyffro o gwmpas thema Feiblaidd. Bob dydd cafwyd gemau amrywiol, stori gyffrous a chrefft. Diweddwyd y clwb gwyliau gyda pharti ac fe aeth y plant adre wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer am y newyddion da...

Read More
Chwaraeon 2019
Ion24

Chwaraeon 2019

Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr yw’r cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd. Cynhaliwyd y cystadlaethau eleni ar ddydd Sadwrn Ionawr 19eg yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Yn ôl yr arfer, daeth timoedd ar draws y sir i gymryd rhan a chafwyd cystadlu brwd a llawer o hwyl. Ffordd ddelfrydol felly i ddechrau blwyddyn newydd o weithgareddau cyffrous ar gyfer yr Ysgolion Sul a’r clybiau Cristnogol....

Read More
Joio Gyda Iesu 2018
Tach07

Joio Gyda Iesu 2018

Eleni, cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C. sef “Joio Gyda Iesu”, yng nghapel Gellimanwydd, Rhydaman. Daeth tyrfa niferus ynghyd ac roedd yn hyfryd i weld y llawr yn llawn a nifer o seddi i fyny’r llofft wedi eu cymryd hefyd. Arweiniwyd yr addoliad yn fywiog a hwylus gyda Lisa Pritchard yn cyfeilio ac Elfyn Evans yn chwarae’r gitâr. Cymerwyd rhan gan aelodau ifanc o Ysgolion Sul y cylch a bu côr Ysgol Rhydaman yn canu dwy gân yn hyfryd a...

Read More
Taith Stori’r Mis 2018
Hyd12

Taith Stori’r Mis 2018

Mae tymor yr Hydref yn adeg pan rwyf ar gael i ymweld ag eglwysi ac i arwain oedfaon teuluol. Mae bob amser yn fraint i gael cwrdd gyda phlant ac ieuenctid yn eu cynefin ac i rannu ganddynt mewn ffordd hwyl y newyddion da am Iesu Grist. Eleni buom yn edrych ar hanes y groes o safbwynt y ddau droseddwr a ddienyddiwyd ar yr un adeg â Iesu. Trwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau gweledol a gyda chymorth plant o’r gynulleidfa y nod oedd...

Read More