Bwrlwm Bro Cylch Dyffryn Aman
Mai12

Bwrlwm Bro Cylch Dyffryn Aman

Ar Ddydd Sul Mai 7fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Dyffryn Aman a’r cylch yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd. Roedd y thema yn seiliedig ar yr hanes a geir yn Mathew 8 am Iesu yn iachau gwas y milwr pwysig. Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau a gemau daeth yr hanes yn fyw ym...

Read More
Clwb Gwyliau Rhydaman
Ebr20

Clwb Gwyliau Rhydaman

Yn ystod gwyliau’r Pasg cynhaliwyd Clwb Gwyliau Cristnogol i blant blynyddoedd 2 – 6 dros gyfnod o dri diwrnod yn Neuadd Gellimanwydd Rhydaman. Daeth cynrychiolaeth o 5 o ysgolion yr ardal ynghyd, sef Ysgol Gymraeg Rhydaman; Ysgol Bro Banw; Ysgol Parcyrhun; Ysgol Saron ac Ysgol Brynaman. Cafodd y plant amser wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, cystadlaethau a chrefft. Yn ganolbwynt i’r cyfan oedd y neges...

Read More
Clwb Gwyliau Llangennech
Chw27

Clwb Gwyliau Llangennech

Yn ystod hanner tymor Chwefror trefnwyd clwb gwyliau Cristnogol yn Ysgol Iau Llangennech. Roedd y clwb ar gyfer plant blynyddoedd 2 – 6 a chafodd y rhai a ddaeth ynghyd hwyl fawr wrth gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, gweithgareddau a chrefft. Y thema o dan sylw oedd dameg “Y Wledd Briodas” ac fe wnaeth y plant ymateb yn dda i’r cyflwyniadau bywiog a gweledol a gafwyd. Mae’r lluniau isod yn adrodd yr hanes. Cliciwch...

Read More
Chwaraeon 2017
Chw02

Chwaraeon 2017

Ar ddydd Sadwrn Ionawr 28ain yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin cynhaliwyd cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin. Mae’r digwyddiad hwn o hyd yn bwysig yng nghalendr yr Ysgolion Sul ac eleni cafwyd yr ymateb gorau ers sefydlu M.I.C. gyda 28 o dimoedd yn cofrestru. Golyga hyn bod tua 140 o blant ac ieuenctid wedi cymryd rhan ac fel arfer daeth tyrfa dda i gefnogi. Dyma’r timoedd a fu’n...

Read More
Noson Hwyl I Bobl Ifanc
Ion25

Noson Hwyl I Bobl Ifanc

C.I.C. Ar Daith Arbrawf newydd yng nghalendr gweithgareddau M.I.C. oedd cynnal noson hwyl i bobl ifanc, a hynny mewn cydweithrediad â Choleg Y Bala. Mewn cyfnod pan fod nifer y bobl ifanc sydd mewn cysylltiad â chapel ac eglwys yn brin, roedd yn dda i fedru trefnu digwyddiad i’w gwahodd ynghyd o wahanol ardaloedd ar draws y sir. Cyfarfu’r bobl ifanc yn gyntaf oll yn y “Laser Station” yng Nghaerfyrddin ble cawsant hwyl fawr yn chwarae...

Read More
Cwpan Her Penfro – Myrddin 2016
Chw10

Cwpan Her Penfro – Myrddin 2016

Mae cwpan her Penfro – Myrddin yn gystadleuaeth flynyddol rhwng buddugwyr cystadlaethau pêl droed Ysgolion Sul sir Benfro a drefnir gan bwyllgor Yr Egin Gwyrdd ac Ysgolion Sul sir Gaerfyrddin a drefnir gan M.I.C. Eleni, y timoedd o sir Benfro oedd gartref a chynhaliwyd y gemau yng Nghanolfan Hamdden Crymych. Yn cynrychioli sir Benfro yn yr oed cynradd oedd tîm a ffurfiwyd ar y cyd rhwng eglwysi cylch Carn Ingli, Seion Crymych a...

Read More