Taith Stori’r Mis 2019
Hyd16

Taith Stori’r Mis 2019

Ers nifer o flynyddoedd bellach, mae’r Suliau yn ystod Hydref a Thachwedd yn cael eu neilltuo gennyf i ymweld ag eglwysi ac annerch mewn oedfaon teuluol. Unwaith eto eleni mae’r dyddiadur wedi bod yn llawn a charwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi estyn gwahoddiad i mi ymweld. Mae bob amser yn fraint i gael cwrdd gyda phlant, ieuenctid a’u teuluoedd ac i rannu ganddynt y newyddion da am Iesu Grist. Roedd y neges eleni yn seiliedig ar...

Read More
Tanio’r Fflam 2019
Hyd16

Tanio’r Fflam 2019

Oedfa ar gyfer plant ac ieuenctid capeli ardaloedd San Clêr, Bancyfelin, Meidrim a’r cylch yw Tanio’r Fflam. Eleni cynhaliwyd yr oedfa yng nghapel Bancyfelin. Thema’r oedfa oedd “Gwyrthiau Iesu” a chafwyd darlleniadau o’r Ysgrythur a chyflwynwyd emynau gan blant a phobl ifanc o gapeli Bancyfelin; Cana; Tŷ Hen; Trinity, San Clêr; Gibeon; Ffynnonbedr; a Bethlehem, Pwll Trap. Yn arwain yr oedfa oedd Dr Eirian Thomas ac yn chwarae yn y...

Read More
Mabolgampau Dan Do 2019
Gor22

Mabolgampau Dan Do 2019

Daeth tymor arall o weithgareddau ar gyfer Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin i derfyn gyda digwyddiad mwyaf poblogaidd y flwyddyn, sef y mabolgampau dan do. Daeth cannoedd ynghyd i gymryd rhan ac i gefnogi dros dair noson o gystadlu. Yr uchafbwynt oedd rowndiau terfynol y sir a gynhaliwyd yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Llanwyd y neuadd chwaraeon i’r ymylon wrth i blant a phobl ifanc o’r oed meithrin hyd at...

Read More
Bwrlwm Bro Caerfyrddin a’r Cylch 2019
Gor17

Bwrlwm Bro Caerfyrddin a’r Cylch 2019

Ar Ddydd Sul Gorffennaf 14eg cynhaliwyd Bwrlwm Bro yr Ysgolion Sul fel rhan o ddathliadau Gŵyl Y Sul Sbesial yn Yr Egin, Caerfyrddin. Braf oedd cael croesawu plant o Ysgolion Sul y cylch i’r achlysur arbennig hwn. Roedd y thema yn seiliedig ar hanes Sacheus, y casglwr trethi anonest, wnaeth newid yn llwyr a dod yn ddyn newydd ar ôl iddo gwrdd gyda Iesu. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, hud, ffilm a chrefft daeth y stori yn fyw ym...

Read More
Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch 2019
Meh25

Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch 2019

Ar Ddydd Sul Mehefin 23ain cynhaliwyd Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch yn Neuadd Bethesda Tymbl a braf oed cael croesawu plant o Ysgolion Sul yr ardal a thu hwnt. Roedd y thema yn seiliedig ar hanes Sacheus, y casglwr trethi anonest, wnaeth newid yn llwyr a dod yn ddyn newydd ar ôl iddo gwrdd gyda Iesu. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y plant. Dysgwyd bod Duw yn caru...

Read More
Bwrlwm Bro Llangadog a’r Cylch 2019
Meh10

Bwrlwm Bro Llangadog a’r Cylch 2019

Ar Ddydd Sul Mehefin 10fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Llangadog a’r cylch yng Nghanolfan Cymdeithasol Llangadog a braf oedd cael croesawu plant o rai o Ysgolion Sul y cylch. Roedd y thema yn seiliedig ar hanes Sacheus, y casglwr trethi anonest, wnaeth newid yn llwyr a dod yn ddyn newydd ar ôl iddo gwrdd gydag Iesu. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, ffilm, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y plant....

Read More