Taith Stori’r Mis 2!

Mae’r ail bennod o ‘Taith Stori’r Mis’ yma ac nid yw’n un i golli allan arno! Yn yr fideo yma mae yna gemau, crefft, gweithgareddau ac sianlens i chi trio adre! Hefyd bydd ni’n edrych i fewn i sut gallwn ni ymateb bod Iesu, fab Duw, wedi dod i achub yr byd. Diolch am wylio!  

Read More

Taith Stori’r Mis!

Helo Pawb a chroeso i Taith Stori’r Mis! Set o 2 fideo yw Taith Stori’r Mis, lle bydd gemau, gweithgareddau, crefft a hyd yn oed cystadlaethau gyda siawns o ennill gwobr! Byddwn hefyd yn edrych ar wir ystyr y Nadolig ac yn archwilio sut yr addawyd Duw Iesu yn achubwr y byd. Mi fydd yr ail ar gael ar Ragfyr 6ed. Dyma’r fideo gyntaf, Diolch am wylio!    

Read More
Chwarareon 2020
Ion21

Chwarareon 2020

Chwaraeon 2020   Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr yw’r cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd. Cynhaliwyd y cystadlaethau eleni yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn 18fed o Ionawr. Cymerodd 19 o dimau bywiog a brwdfrydig ran yn y gystadleuaeth. Ffordd ddelfrydol felly i ddechrau blwyddyn newydd o weithgareddau cyffrous ar gyfer yr Ysgolion Sul a’r clybiau Cristnogol yn y Sir. Dyma’r...

Read More
Joio Gyda Iesu 2019
Tach15

Joio Gyda Iesu 2019

Cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C., sef “Joio Gyda Iesu” yng Nghapel Seion, Drefach ar brynhawn Sul Tachwedd 3ydd. Daeth tyrfa niferus ynghyd, ac roedd yn bleser i weld  y llofft a’r llawr bron yn llawn. Arweiniwyd yr addoliad yn fywiog a hwylus gyda Marie Seymour yn cyfeilio, Aled Mainwaring yn chwarae’r gitâr a Wayne Griffiths ar y drymiau.  Cymerwyd rhan gan aelodau ifanc o Ysgolion Sul y cylch a bu côr Ysgol Drefach yn canu dwy gân...

Read More
Taith Stori’r Mis 2019
Hyd16

Taith Stori’r Mis 2019

Ers nifer o flynyddoedd bellach, mae’r Suliau yn ystod Hydref a Thachwedd yn cael eu neilltuo gennyf i ymweld ag eglwysi ac annerch mewn oedfaon teuluol. Unwaith eto eleni mae’r dyddiadur wedi bod yn llawn a charwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi estyn gwahoddiad i mi ymweld. Mae bob amser yn fraint i gael cwrdd gyda phlant, ieuenctid a’u teuluoedd ac i rannu ganddynt y newyddion da am Iesu Grist. Roedd y neges eleni yn seiliedig ar...

Read More
Tanio’r Fflam 2019
Hyd16

Tanio’r Fflam 2019

Oedfa ar gyfer plant ac ieuenctid capeli ardaloedd San Clêr, Bancyfelin, Meidrim a’r cylch yw Tanio’r Fflam. Eleni cynhaliwyd yr oedfa yng nghapel Bancyfelin. Thema’r oedfa oedd “Gwyrthiau Iesu” a chafwyd darlleniadau o’r Ysgrythur a chyflwynwyd emynau gan blant a phobl ifanc o gapeli Bancyfelin; Cana; Tŷ Hen; Trinity, San Clêr; Gibeon; Ffynnonbedr; a Bethlehem, Pwll Trap. Yn arwain yr oedfa oedd Dr Eirian Thomas ac yn chwarae yn y...

Read More