Clwb Gwyliau Rhydaman
Ebr20

Clwb Gwyliau Rhydaman

Yn ystod gwyliau’r Pasg cynhaliwyd Clwb Gwyliau Cristnogol i blant blynyddoedd 2 – 6 dros gyfnod o dri diwrnod yn Neuadd Gellimanwydd Rhydaman. Daeth cynrychiolaeth o 5 o ysgolion yr ardal ynghyd, sef Ysgol Gymraeg Rhydaman; Ysgol Bro Banw; Ysgol Parcyrhun; Ysgol Saron ac Ysgol Brynaman. Cafodd y plant amser wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, cystadlaethau a chrefft. Yn ganolbwynt i’r cyfan oedd y neges...

Read More
Clwb Gwyliau Llangennech
Chw27

Clwb Gwyliau Llangennech

Yn ystod hanner tymor Chwefror trefnwyd clwb gwyliau Cristnogol yn Ysgol Iau Llangennech. Roedd y clwb ar gyfer plant blynyddoedd 2 – 6 a chafodd y rhai a ddaeth ynghyd hwyl fawr wrth gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, gweithgareddau a chrefft. Y thema o dan sylw oedd dameg “Y Wledd Briodas” ac fe wnaeth y plant ymateb yn dda i’r cyflwyniadau bywiog a gweledol a gafwyd. Mae’r lluniau isod yn adrodd yr hanes. Cliciwch...

Read More
Chwaraeon 2017
Chw02

Chwaraeon 2017

Ar ddydd Sadwrn Ionawr 28ain yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin cynhaliwyd cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin. Mae’r digwyddiad hwn o hyd yn bwysig yng nghalendr yr Ysgolion Sul ac eleni cafwyd yr ymateb gorau ers sefydlu M.I.C. gyda 28 o dimoedd yn cofrestru. Golyga hyn bod tua 140 o blant ac ieuenctid wedi cymryd rhan ac fel arfer daeth tyrfa dda i gefnogi. Dyma’r timoedd a fu’n...

Read More
Noson Hwyl I Bobl Ifanc
Ion25

Noson Hwyl I Bobl Ifanc

C.I.C. Ar Daith Arbrawf newydd yng nghalendr gweithgareddau M.I.C. oedd cynnal noson hwyl i bobl ifanc, a hynny mewn cydweithrediad â Choleg Y Bala. Mewn cyfnod pan fod nifer y bobl ifanc sydd mewn cysylltiad â chapel ac eglwys yn brin, roedd yn dda i fedru trefnu digwyddiad i’w gwahodd ynghyd o wahanol ardaloedd ar draws y sir. Cyfarfu’r bobl ifanc yn gyntaf oll yn y “Laser Station” yng Nghaerfyrddin ble cawsant hwyl fawr yn chwarae...

Read More
Joio Gyda Iesu2016
Tach16

Joio Gyda Iesu2016

Ar brynhawn Sul Tachwedd 6ed cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C. – “Joio Gyda Iesu” – yng nghapel Y Tabernacl, Caerfyrddin ac yn ôl yr arfer daeth tyrfa niferus ynghyd o bob ran o’r sir. Arweiniwyd yr addoliad yn fywiog a hwylus gan fand lleol a chymerwyd rhan gan aelodau ifanc o Ysgolion Sul y cylch. Bu côr Ysgol Y Dderwen yn canu dwy gân yn hyfryd a swynol o dan ofal medrus Catrin Jones. Fel arwydd o werthfawrogiad am...

Read More
Taith Stori’r Mis 2016
Med28

Taith Stori’r Mis 2016

Mae tymor yr Hydref yn adeg pan rwyf ar gael i ymweld ag eglwysi ac i arwain oedfaon teuluol. Mae bob amser yn fraint i gael cwrdd gyda phlant ac ieuenctid yn eu cynefin ac i rannu ganddynt mewn ffordd hwyl y newyddion da am Iesu Grist. Mae’r daith wedi dechrau ar Fedi 25ain yng Nghapel Newydd Llanddarog a bydd yn parhau tan ddiwedd Tachwedd. Bob wythnos bydd lluniau o’r daith yn ymddangos isod. Meddai’r Ysgrythur am Iesu,...

Read More