Cwpan Her Penfro – Myrddin 2018
Chw07

Cwpan Her Penfro – Myrddin 2018

Mae cwpan her Penfro – Myrddin yn gystadleuaeth flynyddol rhwng buddugwyr cystadlaethau pêl droed Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Benfro a drefnir gan bwyllgor Yr Egin Gwyrdd, ac Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin a drefnir gan M.I.C. Eleni, y timoedd o sir Gaerfyrddin oedd gartref a chynhaliwyd y gemau yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. Yn cynrychioli sir Benfro yn yr oed cynradd oedd tîm cylch Carn Ingli, ac...

Read More
Noson Hwyl I Bobl Ifanc
Ion25

Noson Hwyl I Bobl Ifanc

C.I.C. Ar Daith Arbrawf newydd yng nghalendr gweithgareddau M.I.C. oedd cynnal noson hwyl i bobl ifanc, a hynny mewn cydweithrediad â Choleg Y Bala. Mewn cyfnod pan fod nifer y bobl ifanc sydd mewn cysylltiad â chapel ac eglwys yn brin, roedd yn dda i fedru trefnu digwyddiad i’w gwahodd ynghyd o wahanol ardaloedd ar draws y sir. Cyfarfu’r bobl ifanc yn gyntaf oll yn y “Laser Station” yng Nghaerfyrddin ble cawsant hwyl fawr yn chwarae...

Read More
Gwersylloedd Yr Haf
Medi01

Gwersylloedd Yr Haf

Yn ystod yr haf bu pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn ymweld â Choleg Y Bala ac yn eu plith roedd rhai o sir Gâr. Ar ddechrau’r gwyliau bu 9 o aelodau Clwb Ieuenctid Dyffryn Tywi yn y “Cwrs Ieuenctid” ar gyfer rhai 12 – 15 oed ac yna ym mis Awst bu eraill yn mynychu “Souled Out” ar gyfer pobl ifanc hŷn. Trefnwyd bws mini i’w cludo yn rhad ac am ddim, ac yn ôl yr arfer cawsant amser...

Read More
Hwyl Gŵyl Y Pasg (Oed Uwchradd)
Ebr17

Hwyl Gŵyl Y Pasg (Oed Uwchradd)

Treuliodd criw o bobl ifanc o sir Gaerfyrddin ddiwrnod cyffrous ym Mae Morfa, Pentywyn yn ystod gwyliau’r Pasg. Mae Bae Morfa yn ganolfan gweithgareddau awyr agored o safon a chafodd y bobl ifanc ddiwrnod i’w gofio. Yn ystod y bore trefnwyd amrywiaeth o gemau mewn timoedd ac yna yn y prynhawn cafwyd cyfle i gymryd rhan yn rhai o weithgareddau cyffrous y ganolfan. Diweddwyd y diwrnod gyda’r hen ffefryn, sef cwrs antur mwd trwy’r...

Read More
Hwyl Gŵyl Y Pasg (Oed Cynradd)
Ebr01

Hwyl Gŵyl Y Pasg (Oed Cynradd)

Cafodd rhai o blant o sir Gaerfyrddin amser penigamp ar y diwrnod cyntaf o wyliau’r Pasg wrth iddynt fynychu dydd arbennig o weithgareddau cyffrous yn Ysgol Griffith Jones San Clêr. Y thema o dan sylw oedd y proffwyd Jona. Cyflwynwyd yr hanes mewn sesiynau cyfoes gyda grwpiau trafod a chrefft. Trefnwyd hefyd amrywiaeth eang o gemau llawn hwyl a chyffro gan gymryd mantais o’r cyfleusterau gwych sydd gan yr ysgol i’w chynnig. Diweddwyd...

Read More
Eisteddfod Genedlaethol (Sir Gâr) 2014
Tach06

Eisteddfod Genedlaethol (Sir Gâr) 2014

Croesawyd yr Eisteddfod Genedlaethol i sir Gâr gyda breichiau agored a gwelwyd tyrfaoedd yn cymryd mantais o’r tywydd rhagorol gan dyrru i’r maes ddydd ar ôl dydd. Dechreuwyd yr wythnos gyda nodyn arbennig wrth i’r Parchg. Beti Wyn James arwain yr oedfa yng nghwmni pobl ifanc o’r eglwysi hynny sy’n perthyn i M.I.C. Roedd yn olygfa hyfryd i weld cymaint o bobl ifanc yn eu crysau llachar melyn ac yn...

Read More