Chwaraeon 2017

Ar ddydd Sadwrn Ionawr 28ain yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin cynhaliwyd cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin. Mae’r digwyddiad hwn o hyd yn bwysig yng nghalendr yr Ysgolion Sul ac eleni cafwyd yr ymateb gorau ers sefydlu M.I.C. gyda 28 o dimoedd yn cofrestru. Golyga hyn bod tua 140 o blant ac ieuenctid wedi cymryd rhan ac fel arfer daeth tyrfa dda i gefnogi.

Dyma’r timoedd a fu’n fuddugol ar y dydd:

Pêl Droed Cynradd

1af: Hope – Siloh, Pontarddulais

2ail: Clwb M.A.M. Brynaman

 Pêl Rwyd Cynradd:

1af: Priordy / Penuel Caerfyrddin

2ail: Capel Newydd, Llanddarog

Pêl Droed Uwchradd:

1af: Bethlehem, Pwll Trap / Tabernacl Hendy-gwyn Ar Daf

2ail: Siloam, Pontargothi

Pêl Rwyd Uwchradd:

1af: Hope – Siloh, Pontarddulais

2ail: Capel Seion, Drefach

Bu’n ddiwrnod penigamp gyda gemau cyffrous a phawb wedi mwynhau. Llongyfarchiadau i’r timoedd uchod ac i bawb wnaeth gymryd rhan gan gyfrannu at ddiwrnod arbennig iawn ym mhrofiad plant ac ieuenctid Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr. Am ragor o luniau gwelir www.micsirgar.org

Bydd buddugwyr y cystadlaethau pêl droed, sef Hope – Siloh Pontarddulais (oed cynradd) a Bethlehem, Pwll Trap / Tabernacl Hendy-gwyn Ar Daf (oed uwchradd), yn cynrychioli’r sir yn erbyn buddugwyr o sir Benfro am Gwpan Her Penfro – Myrddin. Mae hwn yn gystadleuaeth flynyddol rhwng y ddwy sir ac eleni cynhelir y gemau yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar nos Wener Chwefror 10fed am 7:00 y.h.

Diolch yn fawr i Gaynor Lewis a Heulwen Vaughan am ddyfarnu’r pêl rwyd ac i Matt Adams a Tony Cremin am ddyfarnu’r bêl droed. Diolch hefyd i’r Parchg. Beti Wyn James am dynnu’r lluniau.

 Cliciwch ar lun er mwyn chwyddo ei faint ac yna sgroliwch o un llun i’r llall.

 

Author: nigel

Share This Post On