Ffurflen Gofrestru / Registration Form

Annwyl Riant,

Diolch am ddangos diddordeb yn y clwb gwyliau a gynhelir yn festri Capel Tabernacl, Teras Waterloo, Caerfyrddin SA31 1DQ ar Chwefror 19eg – 21ain ar gyfer plant blynyddoedd 2 – 6. Byddwn yn dechrau’n brydlon bob dydd am 10:30 y.b. a bydd y drysau’n agor o 10:15 y.b. ymlaen. Bydd y clwb yn dod i derfyn am 12:30 y.p., a disgwylir bod y plant yn cael eu casglu o’r festri ar yr adeg hon.

Byddwn yn anelu i drefnu amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl gan gynnwys gemau, cystadlaethau, storïau a chrefft. Bydd y clwb gwyliau yn rhad ac am ddim, er bydd cyfle i rieni wneud cyfraniadau gwirfoddol os dymunir. Bydd gennym dîm o wirfoddolwyr sydd wedi eu gwirio gyda’r D.B.S. i ofalu am y plant.

I sicrhau lle ar gyfer eich plentyn / plant yn y clwb gwyliau, llanwch y ffurflen isod a’i dychwelyd i mi erbyn Chwefror 11eg man pellaf. (Os bydd amgylchiadau yn newid a bod eich plentyn / plant yn methu dod, buaswn yn gwerthfawrogi’n fawr pe buasech mor garedig a rhoi gwybod).

Edrychaf ymlaen yn fawr iawn i groesawu eich plentyn / plant i’r clwb gwyliau.

Nigel Davies
Swyddog Plant / Ieuenctid
Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.)

Dear Parent,

Thank you for your interest in the holiday club that will be held at Tabernacl Chapel Vestry, Waterloo Terrace, Carmarthen SA31 1DQ on February 19th – 21st for pupils in years 2 – 6. We will be starting promptly every day at 10:30 a.m. and the doors will be open from 10:15 a.m. onwards. The club will end at 12:30 p.m., when it will be expected that the children will be collected from the hall.

We will endeavour to arrange a wide variety of fun filled activities that will include games, competitions, stories and craft. There will be no charge for attending, though there will be an opportunity for parents to make free will contributions if desired. All involved with the running of the club will be D.B.S. certified.

To register a place for your child / children on the holiday club please complete the form below and return it to me by February 11th at the latest. (If circumstances change and your child / children are unable to attend, it would be very much appreciated if you would be so kind as to let me know).

I look forward to welcoming your child / children to the holiday club.

Yours sincerely,

Nigel Davies
Children & Youth worker
(M.I.C.) Carmarthenshire