Ffurflen Gofrestru CLWB SBARC Registration Form

Annwyl Riant,

Diolch am ddangos diddordeb yn y clwb i blant fydd yn cwrdd yn Ysgol Llangynnwr bob nos Iau gan ddechrau ar Hydref 4ydd. Mae’r clwb yn rhad ac am ddim ac yn agored i blant blynyddoedd 3 – 6 o unrhyw ysgol. Yn arwain y clwb bydd Catrin Hampton sydd newydd ei phenodi fel gweithiwr plant yn sir Gaerfyrddin. Mae’n brofiadol yn y math hwn o waith ac mae’n meddu ar ddawn arbennig i weithio gyda phlant.

Yn cefnogi Catrin i arwain y clwb bydd tîm o wirfoddolwyr lleol sydd oll wedi eu gwirio gyda’r D.B.S.

I sicrhau lle ar gyfer eich plentyn / plant yn y clwb, llanwch y ffurflen isod. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn i groesawu eich plentyn / plant i’r clwb.

 

Yr eiddoch yn gywir,                                                                                                                                                Catrin Hampton

 

Nigel Davies (01994)230049                                                                                                                                    

Swyddog Plant / Ieuenctid                                                                                                                                                                         Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.)                                                                                                                        www.micsirgar.org

 

Dear Parent,

Thank you for showing an interest in the children’s club that will be meeting at Llangynnwr school every Thursday evening starting on October 4th. Admission will be free and a warm welcome is extended to children in years 3 – 6 from any school. Leading the club will be Catrin Hampton who has recently been appointed as a children’s worker in Carmarthenshire. She is experienced in this type of work and has a natural talent for working with children.

Supporting Catrin at the club will be a team of local certified D.B.S. volunteers.

To register a place for your child / children at the club please complete the form below. We look forward to welcoming your child / children at the club.

 

Yours sincerely,

 

Nigel Davies (01994)230049

Children & Youth worker                                                                                                                                                                     (M.I.C.) Carmarthenshire                                                                                                                                              www.micsirgar.org