Cyflwyno MIC

Sefydlwyd M.I.C. ym mis Medi 2009 i gydweithio gydag eglwysi sir Gaerfyrddin er mwyn hyrwyddo gwaith a thystiolaeth yr efengyl ymhlith plant ac ieuenctid. Mae M.I.C. yn ymdrechu i wneud hyn mewn ffyrdd cyfoes a pherthnasol ar gyfer ein hoes. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl a chyffro gan gynnwys digwyddiadau cymdeithasol fel cystadlaethau pêl droed, pêl rwyd a mabolgampau yn ogystal â digwyddiadau fel Bwrlwm Bro, clybiau adeg gwyliau ac oedfaon cyfoes, sy’n cymell yr ifanc i ystyried galwad Duw ar eu bywyd. Un o’r datblygiadau mwyaf cyffrous yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw gweld sefydlu nifer o glybiau Cristnogol i blant sy’n cyfarfod gyda’r hwyr. Trefnir y clybiau hyn gyda chymorth a chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin. Prif fwriad M.I.C. yw cyhoeddi Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr gan feithrin yn yr ifanc yr ymwybyddiaeth bod gwir Gristnogaeth yn ymwneud a phob agwedd o fywyd ac nid yn unig mynychu oedfaon ar y Sul.

Rhaglen Bwrw Golwg, BBC, ynglŷn â MIC Sir Gâr. Cliciwch ar y linc isod i glywed y rhaglen:

Rhaglen Bwrw Golwg ynglŷn a MIC Sir Gâr

Nigel Davies

Y person sydd wedi ei benodi i arwain gwaith M.I.C. yw Nigel Davies. Mae ganddo flynyddoedd o brofiad yn y math hwn o waith wedi bod yn athro a phennaeth adran Addysg Grefyddol; yn swyddog datblygu Cyngor Ysgolion Sul yn y De; ac yn swyddog plant ac ieuenctid cyd enwadol yng ngogledd Myrddin.

Mae Nigel yn cael ei gefnogi yn y gwaith gan bwyllgor llywio sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r enwadau yn lleol.

Yn cynrychioli’r Presbyteriaid mae Mr. Emyr Williams; Miss Helen Rees; Mrs Helen Gibbon; Mrs. Beryl Voyle.
Yn cynrychioli’r Bedyddwyr mae  Mrs. Einir Jones; Mr. David Evans; Parchg. John Treharne; Mrs. Lorraine Williams.
Yn cynrychioli’r Annibynwyr mae Y Parchg. Tom Defis; Mrs. Suzanne Davies; Mrs. Marie Lynne Jones; Mr. Peter Harries.

Gellir cysylltu â Nigel trwy lythyr at:
Llain Deg,
Llangynin,
San Clêr,
Caerfyrddin SA33 4JY

E-bost: mic@uwclub.net
Ffôn: (01994)230049.

Parch. Tom Defis, Cadeirydd Cymorth Cristnogol Caerfyrddin

Br. Emyr Williams, Meidrim (Trysorydd)

img_2825

Br. Peter Harries (Ysgrifennydd) Salem ger Llandeilo.