Cyflwyno MIC

Sefydlwyd M.I.C. ym mis Medi 2009 i gydweithio gydag eglwysi sir Gaerfyrddin er mwyn hyrwyddo gwaith a thystiolaeth yr efengyl ymhlith plant ac ieuenctid. Mae M.I.C. yn ymdrechu i wneud hyn mewn ffyrdd cyfoes a pherthnasol ar gyfer ein hoes. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl a chyffro gan gynnwys digwyddiadau cymdeithasol fel cystadlaethau pêl droed, pêl rwyd a mabolgampau yn ogystal â digwyddiadau fel Bwrlwm Bro, clybiau adeg gwyliau ac oedfaon cyfoes, sy’n cymell yr ifanc i ystyried galwad Duw ar eu bywyd. Un o’r datblygiadau mwyaf cyffrous yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw gweld sefydlu nifer o glybiau Cristnogol i blant sy’n cyfarfod gyda’r hwyr. Trefnir y clybiau hyn gyda chymorth a chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin. Prif fwriad M.I.C. yw cyhoeddi Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr gan feithrin yn yr ifanc yr ymwybyddiaeth bod gwir Gristnogaeth yn ymwneud a phob agwedd o fywyd ac nid yn unig mynychu oedfaon ar y Sul.

Rhaglen Bwrw Golwg, BBC, ynglŷn â MIC Sir Gâr. Cliciwch ar y linc isod i glywed y rhaglen:

Rhaglen Bwrw Golwg ynglŷn a MIC Sir Gâr

 

Jack Newbould 

Y person sydd wedi ei benodi i arwain gwaith M.I.C. yw Jack Newbould. Mae’n weithiwr ifanccreadigol ac egnïol gyda dros 10 blynyddoedd o brofiad mewn arweinyddiaeth Gristnogol gyda phlant ac ieuenctid. Mae gan Jack angerdd i rannu’r Efengyl i bobl ifanc Cymru trwy weithgareddau hwyliog ar gyfer pob oedran. Mae  Jack yn cael ei gefnogi yn y gwaith gan bwyllgor llywio sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r enwadau yn lleol. 

Yn cynrychioli’r Presbyteriaidmae Mr. Emyr Williams; Miss Helen Rees; Mrs Helen Gibbon; Mrs. Beryl Voyle.
Yn cynrychioli’rBedyddwyr  mae  Mrs. Einir Jones; Mr. David Evans; Parchg. John Treharne; Mrs. Lorraine Williams.
Yn cynrychioli’rAnnibynwyr mae Y Parchg. Tom Defis; Mrs. Suzanne Davies; Mrs. Marie Lynne Jones; Mr. Peter Harries. 

 Gellir cysylltu â Jack trwy lythyr at: 

MIC, 

75 Heol Dwr,
Caerfyrddin SA31 1PZ 

E-bost:jack.newbould@ebcpcw.cymru
Ffôn:07930588789 

 

Parch. Tom Defis, Cadeirydd Cymorth Cristnogol Caerfyrddin

Br. Emyr Williams, Meidrim (Trysorydd)

img_2825

Br. Peter Harries (Ysgrifennydd) Salem ger Llandeilo.