Digwyddiadau

CHWARAEON YSGOLION SUL A CHLYBIAU CRISTNOGOL

Cynhelir cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd flynyddol M.I.C. ar ddydd Sadwrn Ionawr 18fed 2020 yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Bydd y gemau pêl rwyd yn y bore gyda’r gemau pêl droed yn dilyn yn y prynhawn. Trefnir cystadlaethau i blant cynradd i fyny at flwyddyn 6 ac ieuenctid uwchradd i fyny at flwyddyn 11.

Bydd y cystadlaethau yn 5 bob ochr ar wahân i’r bêl droed uwchradd a fydd yn 4 bob ochr. Os nad oes digon o blant yn eich Ysgol Sul / clwb i ffurfio tîm carwn eich annog i roi cyfle i’r sawl sydd am gymryd rhan trwy gofrestru unigolion. Mi wnawn ni wedyn drefnu eu bod yn cael ymuno gyda thîm o Ysgol Sul / clwb arall.

Am fanylion pellach a ffurflen gofrestru cliciwch yma: 

Chwaraeon 2020

Chwaraeon 2020 Poster

 

CYCHWYN CLYBIAU CRISTNOGOL I BLANT YN SIR GAERFYRDDIN

Mae Henaduriaeth Myrddin â Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.) yn rhannu gweledigaeth i sefydlu Clybiau Cristnogol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant oed ysgol gynradd (bl. 2 – 6) mewn gwahanol ardaloedd ar draws y sir.  Yn anffodus, mae nifer helaeth o blant erbyn hyn heb unrhyw gysylltiad ystyrlon â chapel, eglwys nac Ysgol Sul a dyma’r prif symbyliad dros ymdrechu i sefydlu Clybiau Cristnogol. Rydym fel Menter yn credu bod pob unigolyn yn bwysig yng ngolwg Duw ac yn haeddu cael y cyfle i glywed ac ymateb i efengyl Iesu Grist.

Datblygiadau:

Erbyn hyn mae nifer o glybiau Cristnogol newydd cyfrwng Cymraeg wedi eu sefydlu yn sir Gâr gyda chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad a M.I.C. Mae’r clybiau hyn yn cwrdd yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol o fis Medi tan ddiwedd Mai yn yr ardaloedd canlynol: Penygroes; Llangynnwr; Rhydaman; Pontyberem; Llanarthne a Llangennech. Am fanylion pellach am y clybiau hyn ynghyd â lluniau cliciwch ar y ddolen uchod, “Sefydlu Clybiau Cristnogol newydd.”

Mae bron pob un o’r clybiau uchod wedi derbyn nawdd wrth “Gronfa Hong Kong” (Eglwys Bresbyteraidd Cymru); Rhaglen Ddatblygu’r Annibynwyr; a Chynllun Genesis (Undeb Bedyddwyr Cymru). Rydym fel Menter yn ddiolchgar iawn i’r tri enwad am eu cefnogaeth hael.

CLWB IEUENCTID DYFFRYN TYWI

Ym mis Hydref 2014 dechreuwyd clwb ieuenctid ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 6-9 yn Nantagaredig. Mae’r clwb yn cyfarfod yn ysgol Nantgaredig ar nos Sul. Arweinydd y clwb yw Sam Edwards. Am fanylion pellach cysyllter â Meleri Cray ar 07792626593.

CLWB IEUENCTID PENYGROES

Ym mis Mawrth 2019 dechreuwyd clwb ieuenctid ym mhentref Penygroes. Mae’r Clwb yn cyfarfod yn wythnosol ar nos Sul yn festri Capel Calfaria, Penygroes o 7:00 – 8:30 y.h. Mae’r clwb yn darparu ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 6 – 9. Arweinwyr y Clwb yw Corey a Catrin Hampton. Am wybodaeth bellach gellir cysylltu â Catrin ar 07595183826.

CROESO CYNNES I BAWB.