Digwyddiadau

NOSON YNG NGHWMNI EMYR LEWIS

Ar nos Wener Mawrth 22ain bydd M.I.C. yn cynnal noson arbennig yng nghlwb rygbi “Carmarthen Athletic” yng nghwmni’r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Emyr Lewis. Mae Emyr yn enw adnabyddus i gefnogwyr rygbi ar hyd a lled Cymru. Dechreuodd ei yrfa gyda Chlwb Athletig Caerfyrddin, cyn symud ymlaen i chwarae dros Lanelli a Chaerdydd. Enillodd 41 o gapiau dros ei wlad rhwng 1991 – 1996.  Mae’n dal i fod â  chysylltiad agos gyda’r gêm ac mae’n aelod o dîm sylwebu S4C a BBC Cymru. Yn enedigol o Gaerfyrddin, bu’n mynychu Ysgol Sul Y Tabernacl ac mae’n gyn ddisgybl o Ysgol Bro Myrddin.

Mae Emyr yn Gristion o argyhoeddiad, ac yn ystod y noson arbennig hon, bydd yn cael ei holi am ei brofiadau ar y meysydd chwarae ac am ei ffydd gan Rhodri Darcy. Bydd y noson yn parhau o 7:00 – 8:00 y.h. a bydd cyfle gan aelodau o’r gynulleidfa i holi cwestiynau. Mae’r mynediad trwy docyn sydd yn £3.00 i oedolion ac £1.00 i’r rhai sydd mewn addysg llawn amser. Darperir lluniaeth ysgafn. Mae tocynnau ar gael gan Nigel Davies (01994)230049 ac o swyddfa Cymorth Cristnogol yng Nghaerfyrddin (01267)237257 / 07929173352. Cliciwch ar yr isod am boster:

Noson Yng Nghwmni Emyr Lewis (A5).

 

CLWB GWYLIAU’R PASG

Mewn byr amser bydd hi’n wyliau Pasg pan fyddwn yn cynnal clwb gwyliau i blant blynyddoedd 2 – 6  yn Neuadd Goffa Penygroes, Heol Waterloo, Penygroes SA14 7NP. Trefnir y clwb o ddydd Llun Ebrill 15fed tan ddydd Mercher Ebrill 17eg rhwng 10:30 y.b. – 12:30 y.p. Byddwn yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl gan gynnwys gemau, cystadlaethau a chrefft o gwmpas thema Feiblaidd. Mae’r mynediad am ddim ac mae’r clwb yn agored i blant o unrhyw ysgol.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y tab “COFRESTRU” uchod,  ac yno bydd cyfle gennych i gofrestru plant ar gyfer y clwb.

 

CYCHWYN CLYBIAU CRISTNOGOL I BLANT YN SIR GAERFYRDDIN

Mae Henaduriaeth Myrddin â Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.) yn rhannu gweledigaeth i sefydlu Clybiau Cristnogol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant oed ysgol gynradd (bl. 2 – 6) mewn gwahanol ardaloedd ar draws y sir.  Yn anffodus, mae nifer helaeth o blant erbyn hyn heb unrhyw gysylltiad ystyrlon â chapel, eglwys nac Ysgol Sul a dyma’r prif symbyliad dros ymdrechu i sefydlu Clybiau Cristnogol. Rydym fel Menter yn credu bod pob unigolyn yn bwysig yng ngolwg Duw ac yn haeddu cael y cyfle i glywed ac ymateb i efengyl Iesu Grist.

Datblygiadau:

Erbyn hyn mae nifer o glybiau Cristnogol newydd cyfrwng Cymraeg wedi eu sefydlu yn sir Gâr gyda chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad a M.I.C. Mae’r clybiau hyn yn cwrdd yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol o fis Medi tan ddiwedd Mai yn yr ardaloedd canlynol: Penygroes; Llangynnwr; Rhydaman; Pontyberem; Llanarthne a Llangennech. Am fanylion pellach am y clybiau hyn ynghyd â lluniau cliciwch ar y ddolen uchod, “Sefydlu Clybiau Cristnogol newydd.”

Mae bron pob un o’r clybiau uchod wedi derbyn nawdd wrth “Gronfa Hong Kong” (Eglwys Bresbyteraidd Cymru); Rhaglen Ddatblygu’r Annibynwyr; a Chynllun Genesis (Undeb Bedyddwyr Cymru). Rydym fel Menter yn ddiolchgar iawn i’r tri enwad am eu cefnogaeth hael.

CLWB IEUENCTID DYFFRYN TYWI

Ym mis Hydref 2014 dechreuwyd clwb ieuenctid ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 6-9 yn Nantagaredig. Mae’r clwb yn cyfarfod yn ysgol Nantgaredig ar nos Sul. Am fanylion pellach cysyllter â Meleri Cray ar 07792626593.

CROESO CYNNES I BAWB.