Digwyddiadau

CLWB GWYLIAU’R PASG

Mewn rhai wythnosau bydd hi’n wyliau’r Pasg pan fyddwn yn cynnal clwb gwyliau i blant blynyddoedd 2 – 6  yn Neuadd Llanarthne SA32 8JD. Trefnir y clwb o ddydd Llun Ebrill 9fed tan ddydd Mercher Ebrill 11eg rhwng 10:30 y.b. – 12:30 y.p. Byddwn yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl gan gynnwys gemau, cystadlaethau a chrefft o gwmpas thema Feiblaidd. Mae’r mynediad am ddim ac mae’r clwb yn agored i blant o unrhyw ysgol.

Am fwy o wybodaeth ewch i’r dudalen “Cofrestru / Registration” ac yno bydd cyfle gennych i gofrestru plant ar gyfer y clwb. Os hoffech gael taflen i rannu gydag eraill cliciwch ar y ddolen hon: Clwb Gwyliau’r Pasg 2018

 

CYCHWYN CLYBIAU CRISTNOGOL I BLANT YN SIR GAERFYRDDIN

Mae Henaduriaeth Myrddin â Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.) yn rhannu gweledigaeth i sefydlu Clybiau Cristnogol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant oed ysgol gynradd (bl. 2 – 6) mewn gwahanol ardaloedd ar draws y sir.  Yn anffodus, mae nifer helaeth o blant erbyn hyn heb unrhyw gysylltiad ystyrlon â chapel, eglwys nac Ysgol Sul a dyma’r prif symbyliad dros ymdrechu i sefydlu Clybiau Cristnogol. Rydym fel Menter yn credu bod pob unigolyn yn bwysig yng ngolwg Duw ac yn haeddu cael y cyfle i glywed ac ymateb i efengyl Iesu Grist.

Datblygiadau:

Erbyn hyn mae nifer o glybiau Cristnogol newydd cyfrwng Cymraeg wedi eu sefydlu yn sir Gâr gyda chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad a M.I.C. Mae’r clybiau hyn yn cwrdd yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol o fis Medi tan ddiwedd Mai yn yr ardaloedd canlynol: Penygroes; Caerfyrddin; Rhydaman; Pontyberem; Brynaman; a Llangennech. Am fanylion pellach am y clybiau hyn ynghyd â lluniau cliciwch ar y ddolen uchod, “Sefydlu Clybiau Cristnogol newydd.”

Mae bron pob un o’r clybiau uchod wedi derbyn nawdd wrth “Gronfa Hong Kong” (Eglwys Bresbyteraidd Cymru); Rhaglen Ddatblygu’r Annibynwyr; a Chynllun Genesis (Undeb Bedyddwyr Cymru). Rydym fel Menter yn ddiolchgar iawn i’r tri enwad am eu cefnogaeth hael.

CLWB IEUENCTID DYFFRYN TYWI

Ym mis Hydref 2014 dechreuwyd clwb ieuenctid ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 7-9 yn Nantagaredig. Mae’r clwb yn cyfarfod yn ysgol Nantgaredig ar nos Sul.

CROESO CYNNES I BAWB.

Mae’r clwb yn cael ei drefnu gan CAMU ac am fanylion pellach cysyllter â Meleri Cray ar 07792626593.