Digwyddiadau

BWRLWM BRO

Cynhelir Bwrlwm Bro mewn pedair canolfan ar draws sir Gaerfyrddin ac estynnir gwahoddiad cynnes i blant 4 – 12 oed i fod yn bresennol ac i ymuno yn yr hwyl. Bydd pob sesiwn wedi ei chynllunio’n ofalus o gwmpas thema Feiblaidd fydd yn cynnwys gemau, stori a chrefft. Anelwn i roi profiad llawn hwyl i’r plant tra ar yr un pryd cyflawni prif amcan yr Ysgol Sul o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw. Dyma’r canolfannau a’r dyddiadau pryd cynhelir Bwrlwm Bro:

Mai 13: Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman (10:30)

Mai 20: Ysgol Y Dderwen, Caerfyrddin (10:30)

Mehefin 10: Neuadd Bethesda, Tymbl (10:30)

Mehefin 17: Canolfan Gymdeithasol Llangadog (10:30)

Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim.

 

CYCHWYN CLYBIAU CRISTNOGOL I BLANT YN SIR GAERFYRDDIN

Mae Henaduriaeth Myrddin â Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.) yn rhannu gweledigaeth i sefydlu Clybiau Cristnogol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant oed ysgol gynradd (bl. 2 – 6) mewn gwahanol ardaloedd ar draws y sir.  Yn anffodus, mae nifer helaeth o blant erbyn hyn heb unrhyw gysylltiad ystyrlon â chapel, eglwys nac Ysgol Sul a dyma’r prif symbyliad dros ymdrechu i sefydlu Clybiau Cristnogol. Rydym fel Menter yn credu bod pob unigolyn yn bwysig yng ngolwg Duw ac yn haeddu cael y cyfle i glywed ac ymateb i efengyl Iesu Grist.

Datblygiadau:

Erbyn hyn mae nifer o glybiau Cristnogol newydd cyfrwng Cymraeg wedi eu sefydlu yn sir Gâr gyda chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad a M.I.C. Mae’r clybiau hyn yn cwrdd yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol o fis Medi tan ddiwedd Mai yn yr ardaloedd canlynol: Penygroes; Caerfyrddin; Rhydaman; Pontyberem; Brynaman; a Llangennech. Am fanylion pellach am y clybiau hyn ynghyd â lluniau cliciwch ar y ddolen uchod, “Sefydlu Clybiau Cristnogol newydd.”

Mae bron pob un o’r clybiau uchod wedi derbyn nawdd wrth “Gronfa Hong Kong” (Eglwys Bresbyteraidd Cymru); Rhaglen Ddatblygu’r Annibynwyr; a Chynllun Genesis (Undeb Bedyddwyr Cymru). Rydym fel Menter yn ddiolchgar iawn i’r tri enwad am eu cefnogaeth hael.

CLWB IEUENCTID DYFFRYN TYWI

Ym mis Hydref 2014 dechreuwyd clwb ieuenctid ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 7-9 yn Nantagaredig. Mae’r clwb yn cyfarfod yn ysgol Nantgaredig ar nos Sul.

CROESO CYNNES I BAWB.

Mae’r clwb yn cael ei drefnu gan CAMU ac am fanylion pellach cysyllter â Meleri Cray ar 07792626593.