Digwyddiadau

BWRLWM BRO

Cynhelir Bwrlwm Bro mewn pedair canolfan ar draws sir Gaerfyrddin ac estynnir gwahoddiad cynnes i blant 4 – 12 oed i fod yn bresennol ac i ymuno yn yr hwyl. Bydd pob sesiwn wedi ei chynllunio’n ofalus o gwmpas thema Feiblaidd fydd yn cynnwys gemau, stori a chrefft. Anelwn i roi profiad llawn hwyl i’r plant tra ar yr un pryd cyflawni prif amcan yr Ysgol Sul o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw. Dyma’r canolfannau a’r dyddiadau pryd cynhelir Bwrlwm Bro:

Mai 19: Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman (10:30)

Mehefin 9: Canolfan Gymdeithasol Llangadog (10:30)

Mehefin 23: Neuadd Bethesda Tymbl (10:30)

Gorffennaf 14: Yr Egin, Caerfyrddin. (Rhan o ddathliadau Gŵyl Y Sul Sbesial).

I lawrlwytho poster sy’n nodi manylion y  daith cliciwch ar yr isod:

Taith Bwrlwm Bro 2019

I lawrlwytho taflenni ar gyfer canolfannau unigol cliciwch ar un o’r isod:

Bwrlwm Bro Cylch Dyffryn Aman

Bwrlwm Bro Llangadog a’r Cylch

Bwrlwm Bro Cylch Cwm Gwendraeth

Bwrlwm Bro Caerfyrddin a’r Cylch

Bydd y mynediad am ddim ond bydd cyfle i’r sawl sy’n dymuno i wneud cyfraniadau gwirfoddol tuag at y costau.

 

MABOLGAMPAU DAN DO 

Byddwn yn ôl ein harfer yn gorffen y tymor trwy gynnal mabolgampau dan do gyda chystadlaethau ar gyfer pob oed o’r meithrin i fyny at flwyddyn 13 yn yr ysgol uwchradd. Trefnir y mabolgampau yn rhanbarthol yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar Fehefin 18fed a Rhydaman ar Fehefin 26ain ar gyfer plant i fyny at flwyddyn 6. Cynhelir y rowndiau terfynol ynghyd â chystadlaethau oed uwchradd yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar Orffennaf 10fed. Dyma gyfle gwych i blant ac ieuenctid eich Ysgol Sul / clwb i gael cymryd rhan mewn gweithgaredd cyffrous. Does dim gwahaniaeth pa mor fach neu fawr yw nifer y plant sydd gennych a does dim gwahaniaeth pa oedran chwaeth. Hyd yn oed os mai dim ond un plentyn neu berson ifanc sydd gennych mae modd iddo / iddi fedru cymryd rhan. Yr unig amod yw bod y sawl sy’n cystadlu yn mynychu Ysgol Sul / Clwb neu oedfaon yn eich capel.

I lawrlwytho gwybodaeth bellach a ffurflen gofrestru cliciwch  ar yr isod:

Rhaglen Mabolgampau 2019

Ffurflen Gofrestru Mabolgampau

Poster Mabolgampau

 

CYCHWYN CLYBIAU CRISTNOGOL I BLANT YN SIR GAERFYRDDIN

Mae Henaduriaeth Myrddin â Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.) yn rhannu gweledigaeth i sefydlu Clybiau Cristnogol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant oed ysgol gynradd (bl. 2 – 6) mewn gwahanol ardaloedd ar draws y sir.  Yn anffodus, mae nifer helaeth o blant erbyn hyn heb unrhyw gysylltiad ystyrlon â chapel, eglwys nac Ysgol Sul a dyma’r prif symbyliad dros ymdrechu i sefydlu Clybiau Cristnogol. Rydym fel Menter yn credu bod pob unigolyn yn bwysig yng ngolwg Duw ac yn haeddu cael y cyfle i glywed ac ymateb i efengyl Iesu Grist.

Datblygiadau:

Erbyn hyn mae nifer o glybiau Cristnogol newydd cyfrwng Cymraeg wedi eu sefydlu yn sir Gâr gyda chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad a M.I.C. Mae’r clybiau hyn yn cwrdd yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol o fis Medi tan ddiwedd Mai yn yr ardaloedd canlynol: Penygroes; Llangynnwr; Rhydaman; Pontyberem; Llanarthne a Llangennech. Am fanylion pellach am y clybiau hyn ynghyd â lluniau cliciwch ar y ddolen uchod, “Sefydlu Clybiau Cristnogol newydd.”

Mae bron pob un o’r clybiau uchod wedi derbyn nawdd wrth “Gronfa Hong Kong” (Eglwys Bresbyteraidd Cymru); Rhaglen Ddatblygu’r Annibynwyr; a Chynllun Genesis (Undeb Bedyddwyr Cymru). Rydym fel Menter yn ddiolchgar iawn i’r tri enwad am eu cefnogaeth hael.

CLWB IEUENCTID DYFFRYN TYWI

Ym mis Hydref 2014 dechreuwyd clwb ieuenctid ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 6-9 yn Nantagaredig. Mae’r clwb yn cyfarfod yn ysgol Nantgaredig ar nos Sul. Am fanylion pellach cysyllter â Meleri Cray ar 07792626593.

CLWB IEUENCTID PENYGROES

Ym mis Mawrth 2019 dechreuwyd clwb ieuenctid ym mhentref Penygroes. Mae’r Clwb yn cyfarfod yn wythnosol ar nos Sul yn festri Capel Calfaria, Penygroes o 7:00 – 8:30 y.h. Mae’r clwb yn darparu ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 6 – 9. Arweinwyr y Clwb yw Corey a Catrin Hampton. Am wybodaeth bellach gellir cysylltu â Catrin ar 07595183826.

CROESO CYNNES I BAWB.