Joio Gyda Iesu 2017

Eleni, am y tro cyntaf fe wnaeth oedfa flynyddol M.I.C., sef “Joio Gyda Iesu”, ymweld â dwyrain y sir, a chynhaliwyd yr oedfa yng Nghapel Bethesda, Llangennech. Daeth tyrfa niferus ynghyd ac roedd yn olygfa odidog i weld y llawr yn llawn a nifer o seddi i fyny’r llofft wedi eu cymryd hefyd.

Arweiniwyd yr addoliad yn fywiog a hwylus gan fand lleol a chymerwyd rhan gan aelodau ifanc o Ysgolion Sul y cylch. Bu côr Ysgol Gymraeg Llangennech yn canu dwy gân yn hyfryd a swynol o dan ofal medrus Lewis Richards. Fel arwydd o werthfawrogiad am gyfraniad yr ysgol, cyflwynodd Y Parchg. Tom Defis (cadeirydd pwyllgor llywio M.I.C.) gopi o’r llyfr canu Cristnogol, “Canu Clod”, i’r prifathro, Mr Gary Anderson.

Un o’r gwestai gwadd eleni oedd Meilyr Geraint – sef mab Martyn Geraint – o Bontypridd. Fe’i holwyd am ei brofiadau a’i ffydd gan Y Parchg. Catrin Roberts, ac yn dilyn hynny fe wnaeth Meilyr ganu cân o’i gyfansoddiad ei hun o’r enw, “Ildio.”

Eitem boblogaidd o flwyddyn i flwyddyn yw’r sgets. Eleni perfformiwyd sgets “Y Ddarlith” gan aelodau o eglwys Y Tabernacl, Llwynhendy. Fel arfer roedd y sgets yn un ddigri gyda neges ddifrif.

Yn dilyn y sgets daeth yr ail westai i’r blaen, sef Mike Adams o Lanelli sy’n gweithio i Scripture Union Cymru. Mae Mike yn gyfathrebwr dawnus ac effeithiol, gyda hiwmor anhygoel, a buan iawn roedd ganddo sylw pawb yn y capel. Diweddwyd yr oedfa wrth i’r Parchg. Llewelyn Picton Jones, gweinidog Bethesda gyflwyno’r fendith.

Dymuna pwyllgor M.I.C. ddiolch yn fawr i eglwys Bethesda am y croeso ac am gael defnydd o’r adeilad, ac i bawb wnaeth gymryd rhan a chyfrannu at oedfa arbennig iawn.  Cynhelir “Joio Gyda Iesu” y flwyddyn nesaf ar brynhawn Sul Tachwedd 4ydd am 2:30 y.p. Y siaradwr gwadd fydd Ben Thomas, Cricieth.

Diolch i Bryan Davies (Hermon) am y lluniau isod. Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

 

Author: nigel

Share This Post On