Joio Gyda Iesu 2018

Eleni, cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C. sef “Joio Gyda Iesu”, yng nghapel Gellimanwydd, Rhydaman. Daeth tyrfa niferus ynghyd ac roedd yn hyfryd i weld y llawr yn llawn a nifer o seddi i fyny’r llofft wedi eu cymryd hefyd.

Arweiniwyd yr addoliad yn fywiog a hwylus gyda Lisa Pritchard yn cyfeilio ac Elfyn Evans yn chwarae’r gitâr. Cymerwyd rhan gan aelodau ifanc o Ysgolion Sul y cylch a bu côr Ysgol Rhydaman yn canu dwy gân yn hyfryd a swynol. Fel arwydd o werthfawrogiad am gyfraniad yr ysgol, cyflwynodd Y Parchg. Tom Defis (cadeirydd pwyllgor llywio M.I.C.), gopi o’r llyfr canu Cristnogol, “Canu Clod 2”, i Mrs Cerys Gruffudd.

Un o’r gwestai gwadd eleni oedd Emyr Lewis neu “Tarw”, fel roedd yn cael ei adnabod ar y meysydd chwarae. Roedd Emyr yn un o sêr y byd rygbi yng Nghymru yn ystod yr 80au ac enillodd 41 o gapiau dros ei wlad. Mae erbyn heddiw yn Gristion o argyhoeddiad ac fe’i holwyd am ei brofiadau a’i ffydd gan Gareth Elis. Gellir gweld fideo o’r sgwrs trwy glicio yma; cliciwch yma (fideo youtube)

Eitem boblogaidd o flwyddyn i flwyddyn yw’r sgets. Eleni perfformiwyd sgets “Dameg Y Cyfaill Ganol Nos” gan aelodau o Gwmni’r Fedwen (Saron). Fel arfer roedd y sgets yn un ddigri gyda neges ddifrif.

Yn dilyn y sgets daeth yr ail westai i’r blaen, sef Ben Thomas, sy’n weinidog ar Eglwys Deuluol Cricieth. Cyflwynodd neges syml ond effeithiol yn son am Iesu yn dod i’r byd fel brenin i wasanaethu eraill a rhoi ei hun yn aberth er mwyn i ni gael y cyfle i gael bywyd tragwyddol. Diweddwyd yr oedfa wrth i Edwyn Williams o gapel Gellimanwydd gyflwyno’r fendith.

Dalier sylw bod oedfa M.I.C. y flwyddyn nesaf ar brynhawn Sul Tachwedd 3ydd am 2:30 y.p. Y siaradwr gwadd fydd Geraint Morse (Croesgoch) a gwneir apêl i eglwysi’r ardaloedd cyfagos i beidio â chynnal oedfa ar y prynhawn Sul hwn ond i ymuno yn dyrfa fawr i “joio” gyda Iesu.

Diolch i Bryan Davies (Hermon) am y lluniau isod. Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

 

Author: nigel

Share This Post On