Mabolgampau 2018

Un o brif ddigwyddiadau cymdeithasol y flwyddyn i nifer o Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin yw’r mabolgampau blynyddol. Unwaith eto eleni daeth cannoedd ynghyd i gefnogi’r fenter hon sy’n creu llawer o gyffro ac sy’n rhoi pleser o’r mwyaf i blant a phobl ifanc o bob oed.

 Yn dilyn rowndiau rhagbrofol ar gyfer eglwysi dwyrain a gorllewin y sir, cynhaliwyd y rowndiau terfynol yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Gyda’r ganolfan yn llawn i’r ymylon cafwyd amrywiaeth eang o gystadlaethau ar gyfer plant ac ieuenctid o 3 – 18 oed. Roedd rhywbeth yno i siwtio pawb gan gynnwys cystadlaethau unigol fel rasys rhedeg; rasys rwystrau; taflu pwysau; naid hir; taflu pêl am nôl; neidio cyflym; a thaflu peli at darget. Roedd yno hefyd cystadlaethau tîm, megis rasys cyfnewid a thynnu rhaff.

Gwobrwywyd pawb wnaeth gyrraedd y rowndiau terfynol gyda medalau neu dystysgrif gan Y Parchg. Tom Defis (cadeirydd M.I.C.). Cafwyd cystadlu brwd, ond yn fwy pwysig na dim, cafwyd nosweithiau llawn hwyl oedd wrth fodd pawb oedd yn bresennol. Roedd yr holl ddigwyddiad yn hysbyseb o’r math orau i’r Ysgol Sul ac i’r clwb Cristnogol.

Isod mae llu o luniau a dynnwyd yn ystod y rownd derfynol. Diolch i Bryan Davies (Hermon) amdanynt. Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

Author: nigel

Share This Post On