Mabolgampau Dan Do 2017

Daeth blwyddyn arall o weithgareddau ar gyfer Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin i derfyn gyda rowndiau terfynol y mabolgampau dan do. Dyma oedd uchafbwynt tair noson o gystadlu gyda rowndiau rhanbarthol yn cael eu cynnal yng ngorllewin a dwyrain y sir, cyn bod y ddau gyntaf mewn pob cystadleuaeth yn cwrdd mewn rowndiau terfynol i’r sir gyfan. 

Daeth tyrfaoedd niferus ynghyd i gefnogi’r mabolgampau ac roedd pob noson yn llawn bwrlwm a chyffro. Bu’r plant a’r bobl ifanc yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau gan gynnwys taflu pêl am nôl; taflu pwysau, naid hir, taflu peli at darget, neidio cyflym, sbrint, ras rwystrau, rasys cyfnewid, tynnu rhaff – a hynny ar gyfer pob oed o’r meithrin i fyny at ieuenctid 18 oed! Roedd hefyd ras ar gyfer athrawon Ysgolion Sul / gweinidogion / arweinwyr clybiau! Gwobrwywyd pawb wnaeth gyrraedd y rowndiau terfynol gyda medalau neu dystysgrif. Cafwyd cystadlu brwd, ond yn fwy pwysig na dim, cafwyd nosweithiau llawn hwyl oedd wrth fodd pawb oedd yn bresennol.

Unwaith eto bu’r achlysur yn hysbyseb o’r math orau i godi proffil yr Ysgol Sul a’r clwb Cristnogol ymhlith yr ifanc, gan brofi bod y ffydd Gristnogol yn ymestyn i bob agwedd o fywyd ac nid yn unig i oedfaon ar y Sul.

Isod mae llu o luniau a dynnwyd yn ystod y rownd derfynol. Diolch i Bryan Davies (Hermon) amdanynt. Cliciwch ar lun er mwyn chwyddo ei faint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

Author: nigel

Share This Post On