Taith Sori’r Mis 2017

Mae misoedd Hydref a Thachwedd yn adegau pan rwyf ar daith o gwmpas eglwysi yn sir Gâr yn arwain oedfaon teuluol. Unwaith eto eleni mae’r dyddiadur wedi bod yn llawn a charwn ddiolch yn fawr i bawb wnaeth estyn gwahoddiad i mi ymweld.

Y neges o dan sylw eleni oedd dameg Y Mab Colledig. Cyflwynwyd y stori tri chymeriad gan ddefnyddio pwynt pŵer, gydag ychydig o hud a lledrith. Fel ym mhob un o ddamhegion Iesu gwelwyd bod gan y ddameg hon wers bwysig i’w rhannu. Ym mherson y tad cariadus cawn gip olwg ar gymeriad Duw sy’n llawn trugaredd a maddeuant pan fod pechadur annheilwng yn troi ato. Mae ei freichiau ar agor i dderbyn pwy bynnag sydd, fel y mab ifancaf yn y ddameg, yn edifar am ei bechodau. Yn ogystal â bod yn agored i dderbyn maddeuant Duw, mae’r ddameg hefyd yn ein hannog i beidio â bod yn galon galed fel y mab hynaf ond i fod yn barod i faddau i eraill. “Maddau i ni ein troseddau fel yr ŷm ni wedi maddau i’r rhai a droseddodd yn ein herbyn.”

Isod mae lluniau o rai o’r plant a’r bobl ifanc hynny wnaeth gymryd rhan a chynorthwyo yn ystod y daith. Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint.

 

Author: nigel

Share This Post On